Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.05.2019/Pykälä 88

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Tekninen lautakunta

§ 91

13.12.2018

Tekninen lautakunta

§ 32

25.04.2019

Kunnanhallitus

§ 88

06.05.2019

 

Yksityistielain uudistuminen 1.1.2019 alkaen ja kunnan hoitosopimus- ja avustamiskäytännön muutostarve / jatkovalmistelujen linjaaminen

 

303/10.03.01.16/2019

 

TEKLA § 91

Yksityistielaki uudistuu

 

Yksityistielaki (560 /2018) korvaa vuonna 1963 voimaan tulleen lain yksityisteistä. Uusi yksityistielaki tulee voimaan 1.1.2019. Lain mukaan mm. tielautakuntien yksityistielain mukaiset tehtävät lakkaavat 31. päivänä joulukuuta 2019. Kunnat voivat edelleen myöntää avustuksia tiekunnille.

 

 

Uusi yksityistielaki on oheismateriaalina esityslistan liitteenä.

 

 

Kunnat voivat halutessaan edelleen avustaa yksityisteitä yksityistielain 84 §:n nojalla. Lain mukaisena edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.

 

 

Kunnan avustus voi olla rahallista avustusta tiekunnalle. Tien kunnossapidon ottamisessa kunnan suoritettavaksi kokonaan tai osittain on katsottava olevan kyse myös kunnan avustuksesta. Kunnan avustuksesta on katsottava olevan kyse myös sellaisissa tilanteissa, joissa kunta antaa tiekunnan käyttöön esim. kalustoa. Avustuskriteerit, ottaen huomioon myös säännöksen tavoitteet, koskevat kaikkia kunnan avustusmuotoja. Jos valtio tai kunta avustaa tien kunnossapidossa, ei liikennettä avustettavalla tiellä saa sulkea.

 

 

Nykytilanne kunnassa

 

Nurmijärvellä on kunnan avustamisen piirissä noin 250 km yksityisteitä. Suurimman osan yksityisteiden avustamisesta kunta toteuttaa kunnossapitotöillä (hoitosopimuksilla), osa yksityisteiden tiekunnista hakee vuosittain tienpitoavustusta kunnossapitoon ja perusparannukseen.

 • Hoitosopimusten piirissä on n.160 km yksityisteitä (tiekuntia)

 • Tienpitoavustusten piirissä on n.90 km yksityisteitä (tiekuntia)

 • Tämän lisäksi on joukko yksityisteitä (tiekuntia) ja muita yksityisiä tieyhteyksiä (perusteena rasite ja sopimus), jotka eivät ole kunnan avustuksen piirissä

 

Tienpitoavustusta hakee vuosittain noin 110 - 130 tiekuntaa. Kaikilla kunnan tienpitoavustusta saavilla yksityisteillä on lain mukaisesti toimiva tiekunta.

 

Yksityistien tienpitäjä, eli tiekunta, on voimassa olevan ja myös uuden yksityistielain mukaisesti vastuussa siitä, että tie pidetään lain tarkoittamassa kunnossa ja lain velvoitteet täyttyvät, eikä tien kunnosta aiheudu vaaraa tieosakkaille eikä muille tienkäyttäjille - riippumatta kunnan ja tiekunnan välisistä sopimuksista.

 

Tiekuntien ja kunnan välisten hoitosopimusten sisältönä ja tarkoituksena on ollut avustaa tiekuntia ns. "huoltoyhtiön" tavoin tien päivittäisen hoidon osalta. Hoitosopimusten tehtäväsisältöön kuuluu mm. tien aurausta ja puhtaanapitoa, mutta esimerkiksi tien rakenteelliset korjaukset ja parantamiset, puuston raivaukset eivät sisälly hoitosopimusten piiriin.

 

Hoitosopimusteiden tiekunnat eivät ole muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta pitäneet kokouksia vuosikausiin eivätkä siten toimi yksityistielain mukaisesti. Tieyksiköinnit ovat vanhentuneet, eikä tiekunnan osakkailla ole kaikilta osin selkeää käsitystä lain mukaisesta vastuista. Käytännössä hoitosopimusten piirissä olevat yksityistiet mielletään usein ns. "kunnan teiksi".

 

Uuden yksityistielain mukaan kunta voi avustaa vain lain mukaisesti toimivia yksityisteitä (tiekuntia). Nykyistä voimassa olevaa hoitosopimus- ja avustusjärjestelmää on tarpeen muuttaa. Muutos on hyvä tapahtua hallitusti. Ns. "nukkuvat" tiekunnat olisi saatava "heräämään" ja toimimaan lain edellyttävällä tavalla, jotta ko. tiekunnilla olisi edellytyksiä päästä kunnan yksityistieavustusten piiriin jatkossakin.

 

Esityslistan liitteenä on pöytäkirjaote teknisen lautakunnan aikaisemmista käsittelyvaiheista yksityistieasiassa.

 

Lähetekeskustelu ja eteneminen asiassa

 

Tarkoituksena on, että teknisen lautakunnan kokouksessa kunnallistekniikan päällikkö ja kiinteistöinsinööri antavat tilanneselostuksen asiassa sekä lautakunta osaltaan evästää jatkovalmistelua.

 

 

Etenemisvaiheet voisivat olla alustavasti seuraavat:

 • Valmistellaan asiasta hankesuunnitelma alkukevääseen 2019 mennessä (sis. kunnan hoitosopimus- ja avustusjärjestelmän uudistamisen vaiheet, tehtävät ja organisointi: mm. avustuskäytännön/periaatteiden uudistaminen; ns. nukkuvien tiekuntien sparraaminen jotta niiden toiminta täyttää lain vaatimukset ja avustamisen edellytykset; nykyisten hoitosopimusten irtisanominen viimeistään esim. 1.5.2020 alkaen). Hankesuunnitelma viedään käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi ao. lautakuntiin, kunnanhallitukseen ja valtuustoon.

 • Tammi/helmikuussa kunta järjestää yhden tai useamman informaatio- ja koulutustilaisuuden kunnan alueella toimiville tiekunnille (yksityisteiden osakkaille; ulkopuolinen asiantuntija kouluttajana).

 • Kunta tiedottaa asiasta ja etenemisestä kunnan kotisivuilla ja paikallislehdessä.

 

 

 

 

 

Esityslistan liitteenä on oheismateriaalina:

 • Kuntaliiton yleiskirje 15.10.2018 (Yksityistielaki uudistuu - kuntien tielautakuntien tehtävät lakkaavat vuoden 2019 lopussa)

 • Yksityistielaki (560 /2018).

 

 • Tiekunta tutuksi ja toimivaksi (Suomen tieyhdistyksen esite)

 

 • Ote pöytäkirjasta TEKLA § 28 26.2.2013 (Valtuustoaloite yksityisteiden hoitosopimus- ja avustusjärjestelmän kehittämiseksi sekä valtuustoaloite kunnan hoitoon ottamien yksityisteiden lunastamisesta kunnalle)

 

Esitys:

Tekninen lautakunta toteaa, että kunnan yksityisteiden hoitosopimus- ja avustamisjärjestelmän uudistamisen valmistelussa voidaan edetä esittelytekstissä esitetyn mukaisesti.

 

Lisätietoja: kunnallistekniikan päällikkö Jyrki Meronen, puh 040 317 2304,

kiinteistöinsinööri Riku Hellgren, puh 040 317 2357

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

______

TEKLA § 32

Asian valmistelut alkuvuonna 2019

 

Hanke-asiaa käsiteltiin teknisen lautakunnan kokouksessa 13.12.2018 §91. Lisäksi asia oli esillä kunnanhallituksen kokouksen kyselytunnilla 14.1.2019. Em. käsittelyjen pohjalta on hankkeen esivalmisteluja viety eteenpäin ja hankesuunnitelmaa valmisteltu.

 

Kunta on tiedottanut yksityistieasiasta kunnan kotisivuilla ja paikallislehdessä. Lisäksi kotisivuilta löytyy kunnan yksityistieasioihin liittyvä ajankohtainen tietoaineisto, joita tiekuntien osakkaat voivat toimintansa kehittämisessä hyödyntää.

 

Tiedottamisen lisäksi kunta on järjestänyt koulutus- ja informaatiotilaisuuksia kunnan alueella toimiville tiekunnille ja asiasta kiinnostuneille. Koulutus- ja informaatiotilaisuuksissa käytiin läpi uuden yksityistielain tuomia muutoksia ja niiden vaikutuksia yksityisen tien tienpitoon käytännössä. Tilaisuuksissa informoitiin myös käynnistyneestä hankkeesta sekä kunnan roolista tiekuntien aktivoinnissa.

 

Ensimmäinen koulutus- ja informaatiotilaisuus yksityisteiden osakkaille järjestettiin 23.1.2019 valtuustosalissa. Tilaisuudessa käytiin läpi uuden yksityistielain ja tiekunnan toiminnan perusteita. Tilaisuus videoitiin kokonaisuudessaan ja se on katsottavissa jälkikäteen kunnan kotisivuilta ja soveltuu hyvin itseopiskeluun.

 

Vastaavalla periaatteella järjestettiin toinen koulutus- ja informaatiotilaisuus 19.3.2019. Maaliskuun koulutuksen aiheina olivat mm. tiekunnan ja hoitokunnan tehtävät sekä tieyksiköinti. 

 

 

 

Hankesuunnitelma

 

Valmistunut hankesuunnitelma on esitetty liitteenä.

 

Hankesuunnitelman mukaisesti Nurmijärven kunta haluaa edelleen avustaa yksityisteitä. Avustaessaan yksityisteitä kunnan on kuitenkin otettava huomioon uuden yksityistielain ja muun lainsäädännön vaatimukset avustuksen myöntämiselle.

Nurmijärvellä on kunnan avustamisen piirissä noin 250 km yksityisteitä, ja kunta on avustanut tiekuntia kunnossapitotöillä (hoitosopimustiet) tai vuosittaisilla tienpitoavustuksilla (kunnossapitoon ja perusparannukseen).

 

Hankesuunnitelmassa todetaan, että kunnan voimassa oleva tienpitoavustusjärjestelmä on lähtökohdiltaan kunnossa uuden yksityistielain ja kunnan avustusedellytysten osalta. Havaittu laillisuusongelma on kohdistunut tiekuntien avustamiseen kunnossapitotöillä (hoitosopimustiet).

 

Hankesuunnitelmassa esitetään, että kunnan nykyistä avustuskäytäntöä on tarpeen muuttaa lain mukaiseksi, ja että muutosvaiheessa kunta on merkittävällä tavalla tiekuntien tukena ja opastajana, jotta yksityisteillä asuvat tiekuntien osakkaat voivat sopeutua uuden lain määräämään tilanteeseen.

 

Koska yksityistielain uudistumisen jälkeen kunnan hoitosopimusjärjestelmä ei ole laillinen, on tämän johdosta kyseiset hoitosopimukset kunnan ja tiekuntien välillä katsottava rauenneeksi 1.1.2019 alkaen. Tässä tilanteessa tarkoituksenmukaista olisi, että noin vuoden siirtymäajan puitteissa (esim. 1.5.2020 asti) kunta omalta osaltaan voisi edelleen jatkaa ko. yksityisteiden päivittäishoitoa aikaisempien vuosien malliin ja käytössä olevien määrärahojen puitteissa sekä tiekuntien tahtotila huomioiden.

 

Kunnan yksityisteiden avustuskäytännön muutos voidaan toteuttaa hallitusti hankesuunnitelmassa kuvattujen kolmen osakokonaisuuden (tehtävien) avulla:

 1. Viestintä, koulutus ja tarvittava tietoaineisto

 2. Tiekuntien järjestäytyminen uudelleen

 3. Kunnan yksityisteiden avustusjärjestelmän uusiminen

 

Eteneminen asiassa

 

Hankesuunnitelma tuodaan käsittelyyn ja päätöksentekoon tekniseen lautakuntaan ja kunnanhallitukseen huhti-toukokuussa 2019.

 

Lisäksi hankesuunnitelman käsittelyn yhteydessä tekninen lautakunta päättäisi vahvistaa, että hoitosopimukset kunnan ja tiekuntien välillä ovat rauenneet uuden yksityistielain voimaantulon myötä 1.1.2019 alkaen. Lisäksi kunnanhallitus päättäisi siirtymäajasta koskien hoitosopimusten piirissä olleita tiekuntia siten, että siirtymäaika päättyy viimeistään 1.5.2020.

 

Tarkoituksena on, että hankesuunnitelman hyväksymisen pohjalta käynnistetään uuden avustusjärjestelmän ja sen käyttöönottosuunnitelman valmistelut siten, että nämä valmistuisivat loppusyksyyn 2019 mennessä kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyä ja päätöksentekoa varten.

 

 

Esityslistan liitemateriaalina on:

 • Liite: Hankesuunnitelma (päiväys 16.4.2019)

 • Oheismateriaali: Teknisen lautakunnan kokouksen 13.12.2018 § 91 liiteaineisto.

 

Esitys:

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus hyväksyy

 • liitteenä esitetyn hankesuunnitelman jatkovalmistelujen pohjaksi ja

 • ns. hoitosopimusten piirissä olleiden tiekuntien (yksityisteiden) osalta siirtymäajan siten, että siirtymäaika päättyy viimeistään 1.5.2020 ja

 • että siirtymäaikaan asti kunta voi omalta osaltaan jatkaa ko. yksityisteiden päivittäishoitoa aikaisempien vuosien malliin ja käytössä olevien määrärahojen puitteissa sekä tiekuntien tahtotila huomioiden.

 

 

Tekninen lautakunta toteaa ja vahvistaa, että kunnan ja tiekuntien (yksityisteiden) välinen hoitosopimusjärjestelmä ei ole yksityistielain uudistumisen 1.1.2019 johdosta enää voimassa, ja että kyseiset hoitosopimukset kunnan ja tiekuntien välillä ovat rauenneet 1.1.2019 alkaen.

 

 

Lisätietoja: kunnallistekniikan päällikkö Jyrki Meronen, puh 040 317 2304,

vs.suunnittelupäällikkö, kiinteistöinsinööri Riku Hellgren, puh 040 317 2357

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Päätökseen kuuluu liite nro 8.

 

______

KH § 88

 

 

Esitys:

Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti

- liitteenä esitetyn hankesuunnitelman jatkovalmistelujen pohjaksi ja

 

- ns. hoitosopimusten piirissä olleiden tiekuntien (yksityisteiden) osalta siirtymäajan siten, että siirtymäaika (irtisanomisaika) päättyy viimeistään 1.5.2020 ja
- että siirtymäaikaan asti (irtisanomisajan) kunta voi omalta osaltaan jatkaa ko. yksityisteiden päivittäishoitoa aikaisempien vuosien malliin ja käytössä olevien määrärahojen puitteissa sekä tiekuntien tahtotila huomioiden.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Päätökseen kuuluu liite nro 1.

 

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa