Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 12.02.2019/Pykälä 19

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Elinvoimalautakunta

§ 19

12.02.2019

 

Hallintokantelu Klaukkalan Järvimaan tonttien hakumenettelystä

 

ELINV § 19

Yleistä

 

 

Nurmijärven kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää mitä tontteja kunakin vuonna laitetaan myyntiin ja millä hinnalla tontit luovutetaan. Hallintosäännön mukaan elinvoimalautakunta päättää luovutettavien tonttien luovutusehdoista sekä päättää tonttien myynnistä 300 000 euroon saakka. Elinvoimalautakunta on toimintasäännössä todetulla tavalla siirtänyt valmistelu- ja ratkaisuvallan asuntorakentamiseen tarkoitettujen pientalotonttien luovutuspäätösten tekemisestä alaisuudessaan olevalle viranhaltijalle, maankäyttöpäällikölle.

 

 

Järvimaan asemakaava-alueen tonttien luovuttamisesta on päätetty kunnanhallituksessa 5.11.2018 § 263 ja luovutusehdoista elinvoimalautakunnassa 18.10.2018 § 97 (liite). Elinvoimalautakunnan päätöksessä todetaan, että Järvimaan kiinteähintaisten tonttien saajat valitaan jatkuvalla haulla hakemusjärjestyksessä.

 

 

Tonttihaku käynnistyi 21.1.2019 klo 8:00. Haettavana oli 15 erillispientalojen korttelialueen tonttia, joiden kaavamerkintä on AO-16. Kullekin tontille saa rakentaa yhden asunnon. Lisäksi haettavana oli 2 erillispientalojen korttelialueen tonttia, joiden kaavamerkintä on AO-3. Tontille saa rakentaa enintään 3 yhtiömuotoista pientaloa.

 

Kunnassa on ollut vuodesta 2014 lähtien käytössä sähköinen omakotitonttien hakupalvelu, jonka kautta haettavana olevia omakotitontteja voi selata ja hakea. Kunnan käytäntönä on ollut tarjota mahdollisuutta käyttää sähköisen haun rinnalla paperista hakemuslomaketta, jonka asiakas toimittaa kuntaan postitse tai tuo sen kunnanviraston asiakaspalvelupisteeseen.

 

 

Järvimaan alueen tonttien haun alkamisesta oli ennakkoon tiedotettu kunnan kotisivuilla (liite) ja kaksi kertaa paikallislehdessä (liite) sekä kerran valtakunnallisen levikin omaavassa lehdessä (liite). Tonttihaku käynnistyi edellä mainittuna ajankohtana hyvin vilkkaana ja hakemuksia saapui ensimmäisen päivän aikana 44 kpl. Sähköisiä hakemuksia saapui 38 kpl ja paperisia hakemuslomakkeita 6 kpl. Sähköinen tontin hakupalvelu kirjaa automaattisesti hakemusten saapumisajan sekunnin tarkkuudella. Myös paperisilla hakemuslomakkeilla tehdyt hakemukset kirjattiin samalla tarkkuudella saapuneeksi. Kunnan kotisivuilla sekä lehti-ilmoituksissa on Järvimaan tonttien hakuohjeessa todettu tasapuolisesti molemmat hakemusten jättötavat. Kumpaakaan hakutapaa ei ole todettu ensisijaiseksi.

 

 

 

Hallintokantelu

 

 

Hallintokantelun tekijä (jäljempänä Hakija) on lähettänyt 28.1.2019 sähköpostilla kuntaan oikaisuvaatimuksen (liite), jossa Hakija vetoaa vakaviin virheisiin ja puutteisiin hakumenettelyssä ja esittää, että se tulisi uusia tai vähintään nyt toteutetun haun tuloksia korjata siten, että kaikissa niissä tapauksissa, joissa saman minuutin sisällä on tullut sekä sähköinen että paperinen hakemuslomake, järjestetään nopeimman sähköisen ja lomakehaun hakijan kesken virallinen arvonta ko. tontista.

 

Tonttihakemuksista ole vielä tehty luovutuspäätöksiä, joten Hakijan esittämää asiaa ei voida käsitellä päätökseen perustuvana oikaisuvaatimuksena, vaan hallintolain 8 a luvun mukaisena hallintokanteluna.

 

 

Kantelussa (oikaisuvaatimuksessa) Hakija viittaa epäkohtiin kirjallisissa hakuohjeissa ja eri hakukanavien nopeuden tasapainottamisessa. Lisäksi Hakija on tuonut esiin hakukanavien ajallisen synkronoinnin ja sen valvonnan sekä todennut, että yhtenäisestä ja tasapuolisesta informaatiosta on huolehdittu puutteellisesti.

 

 

Hakija on haun käynnistyttyä lähettänyt sähköiseen hakupalveluun korttelin 3092 tonttia 4 koskevan hakemuksen (liite). Hakemus on kirjautunut hakupalveluun kello 8.00.43. Tontin Hakija ei ole samalla hakemuksella hakenut muita alueen tontteja, vaan tehnyt toisen hakemuksen kello 8.03.47 samasta tontista 4 (liite). Kyseinen tontti oli myös usealla muulla tontin hakijalla ensisijaisena hakemuksen kohteena, ja ensimmäisenä on saapuneeksi kirjattu paperisella hakemuslomakkeella jätetty hakemus. Koska Hakija ei hakenut muita tontteja, hänelle ei ollut mahdollisuutta alueen muunkaan tontin varaamiseen.

 

 

Kaikille tontin hakijoille on 21.1. sähköpostitse ilmoitettu, onko hakija saamassa tonttia vai ei, mutta tonttien luovutuspäätöksiä ei ole vielä tehty.

 

 

Hakijan esittämät johtopäätökset tonttien hakumenettelystä.

 

 

1. "Nurmijärven kaupungin järjestämä tonttien hakumenettely olisi pitänyt järjestää vain sähköisenä hakumenettelynä kuten maanhankintapäällikkö Hannu Kujala oli kertomansa mukaan ilmaissut omana näkemyksenään ennen hakujärjestelyn toteuttamista. (Esimerkiksi Salon kaupungin järjestämässä laajassa tonttien maksuttomassa luovutushaussa ei otettu vanhaa lomakehakumenettelyä vaihtoehdoksi lainkaan siihen liittyvän ongelmallisuuden vuoksi.)"

 

 

Vastine: Kunnan aikaisemmat tonttihaut, joissa on käytetty sähköistä hakupalvelua, ovat sisältäneet myös mahdollisuuden jättää tontin paperisen hakemuslomakkeen. Tämä käytännön toimivuutta arvioitiin ennen tonttihaun käynnistymistä Järvimaan tonttien osalta ja todettiin, ettei ole perusteltua muuttaa käytäntöä.

 

 

 

2. "Nyt toteutetulla tavalla hakukanavat ovat olleet selvästi epätasavertaiset ja hakuinformaatiossa on alleviivauksella painotettu sähköistä kanavaa harhaanjohtavalla tavalla siten, että suurin osa hakijoista on hakeutunut sähköisen kanavan käyttöön vaikka tosiasiassa kaikki tontit olisi ehditty jakaa hakulomaketta käyttäville hakijoille ja jopa kolminkertainenkin tonttimäärä ennen kuin sähköisellä hakujärjestelmällä olisi voinut ehtiä mukaan parhaimmallakaan nopeudella. (edellyttäen tietysti, että hakulomakkeella hakijoita olisi ollut riittävän pitkä jono)."

 

 

Vastine: Järvimaan tonttien hakuohjeessa on painotettu hakemaan useampaa tonttia, mutta ei ole esitetty, millä hakujärjestelmällä tontteja tulee hakea. Hakija on erheellisesti tulkinnut viime vuoden elokuun lopulla laadittua Rajamäen Kyläpään ja Klaukkalan Korsipolun sekä aiemmista hauista jääneitä jatkuvassa haussa olevia tontteja koskevaa ohjetta (liite). Kunnan kotisivuilla Järvimaan tonttien hakuohje (liite) on selkeästi ensimmäisenä myytävien tonttien sivulla ja hakuohje on myös lehti-ilmoituksissa ollut samansisältöinen hakemusmenettelyn osalta.

 

 

3. "Sen lisäksi, että sähköistä hakukanavaa oli alleviivauksella suosittu, paikalla tapahtuvaan lomakkeiden vastaanottoon oli järjestetty normaaliin palvelutarjontaan nähden ilmeisesti jopa nelikertainen kapasiteetti ja vastaanotot kirjattiin aikaleimoiksi sekunnin väliajoin ilmeisesti ilman ajanottoa tai synkronointia viralliseen kellonaikaan."

 

 

Vastine: Viittaus sähköiseen hakukanavaan on virheellinen tieto Järvimaan tonttihaun osalta (vertaa edellinen kohta). Maankäytön henkilöstö otti paperilomakkeet vastaan saapumisjärjestyksessä ja kirjasi niihin tietokoneelta varmistetun kelloajan. Koska useampi tontin hakija oli saapunut kunnanvirastolle ennen viraston aukeamista, järjestettiin asiakaspalvelupisteeseen hetkellinen lisäresurssi varmistamaan hakemusten saapumisjärjestystä.

 

 

4. "Edellä todettujen vakavien virheiden ja puutteiden takia koko tontinhakumenettely tulisi uusia tai vähintään nyt toteutetun haun tuloksia korjata siten, että kaikissa niissä tapauksissa, joissa saman minuutin sisällä on tullut sekä sähköinen että lomakehakemus, järjestetään nopeimman sähköisen ja lomakehaun hakijan kesken virallinen arvonta ko. tontista."

 

 

Vastine: Hakija on mielipiteenään esittänyt, että kunnan maankäyttö on toiminut virheellisesti ja hakumenettelystä julkaistu ohjeistus on ollut puutteellista. Edellä esitetyissä kohdissa on todettu että hakumenettely ja sen ohjeistus ovat olleet selkeät ja yksiselitteiset. Hakuohjeessa on tasapuolisesti mahdollistettu sähköinen hakumenettely sekä paperinen hakemuslomake. Maankäytön henkilöstö ei ole ohjeistanut hakijoita sen suhteen, kumpaa hakumenettelyä tulisi käyttää. Ehdotettu arvontamenettely ei olisi elinvoimalautakunnan päättämien luovutusehtojen mukainen.

 

 

Teknisen johtajan esitys:

 

Elinvoimalautakunta päättää edellä esitetyin perustein, ettei Hakijan tekemässä hallintokantelussa ole esitetty sellaisia perusteluja, jotka antaisivat aihetta uusia tai osittain muuttaa Järvimaan alueen tonttien hakumenettelyä.

 

Lisätietoja: tekninen johtaja Jouko Lehtonen, puh. 040 317 2300, yleiskaavapäällikkö Anita Pihala, puh. 040 317 2045 tai maankäyttöpäällikkö Hannu Kujala, puh. 040 317 2371

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Hannu Kujala poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian päätös -kohdan ajaksi (asianosaisjääviys hallintokantelussa).

 

 

Päätökseen kuuluu liite nro 1.

 

_____


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa